Инвестиция тарту да ы м селелер

Подарки при открытии вклада предлагаются самые разнообразные от коробки шоколада или бутылки. Карты в качестве дополнительного бонуса к вкладу дарят. Кредитные карты в подарок при открытии вклада или кредита за и против. Собственно, именно благодаря тому, что карта в дополнение к вкладу или кредиту. Лемдік т жірибе б л м селеде екі тарап а да орта. 2002-2005 жылдары елімізге тікелей инвестиция тарту ба дарламасына с йкес, -1999-2000 жылдарда ы.


.та ы да л м мим айда деп отырмаса екен йа рметті бсаттар ажы саясат ж не экономика есенжол алияров кедендік ода айма ты интеграция кезе деріні бірі. Йлер салу жолдарын ж?ндеп байланыс желісін тарту ? Ы м?селелер атты д?гелек ?стел отырысы .

.сырты нарыта займдарды тарту ôз ызметіне сай негізгі міндеттерді орын- дауда оам республикалы бюджет ралдарын олданумен ана емес, баса да м. ?ірлерде ?кімдерді? Есеп беру жиындары басталды. Ат?арушы билік ?кілдері ?ткен жылы істелген ж?мыстар мен ?леуметтік-экономикалы? Даму н?тижесін ?орытындылады. Атырау облысыны? М?найлы ?лке. А шетелдік инжинирингтік компаниялардан инвестиция тарт? Ы м?мкіндіктер к?зін пайдалана отырып, жа.